Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. Stichting Otuke: Stichting Otuke, gevestigd: van Nahuysweg 125, 8061EZ Hasselt.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69059551.
1.2. Donateur: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een donatie heeft
gedaan aan Stichting Otuke.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle donaties aan en
overeenkomsten met Stichting Otuke.

3. Donaties

3.1. Donaties aan Stichting Otuke kunnen eenmalig of periodiek zijn en kunnen via
verschillende kanalen worden gedaan, zoals via de website, bankoverschrijving of
andere geaccepteerde methoden.
3.2. De donateur heeft het recht om een donatie op elk moment op te zeggen. Opzegging
dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Na opzegging zal nog 1 maal een incasso
worden gedaan, waarna de automatische incasso zal worden beëindigd.

4. Rechten van de Donateur

4.1. De donateur heeft het recht om:
1. Informatie te ontvangen over de activiteiten van Stichting Otuke en de besteding van
donaties. Dit doen wij door jaarlijks verantwoording af te leggen van onze ontvangsten en
bestedingen. Ook maken wij ieder kalenderjaar onze plannen en een begroting openbaar
op onze website.
2. Zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen conform de
privacyverklaring van Stichting Otuke.
3. Zijn/haar donatie op elk moment op te zeggen, conform artikel 3.2 van deze
algemene voorwaarden.
4. Een klacht in te dienen bij Stichting Otuke over de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens, conform de privacyverklaring.

5. Gebruik van Donaties

5.1. Donaties worden gebruikt voor de doeleinden van Stichting Otuke, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen met de donateur.
5.2. Stichting Otuke zal zich inspannen om donaties te besteden aan de doelstellingen
van de stichting, maar kan niet garanderen dat donaties specifiek worden besteed aan
een bepaald project of doel, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Stichting Otuke is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die
voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de donatie door Stichting Otuke,
tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Stichting Otuke.

7. Wijzigingen

7.1. Stichting Otuke behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te
allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Stichting Otuke worden
gepubliceerd.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Contactgegevens
Stichting Otuke
Van Nahuysweg 125
8061EZ Hasselt
info@otuke.nl
06 412 495 05